756. تقلب در امتحان و صف نانوايى و اتوبوس، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت تضييع حق شرعى ديگران جايز نيست.

1219 بعضى از بچه ها كه سنشان كم است و در امتحانات تقلب مى كنند و يا كسانى كه عمدا تقلب مى كنند، حكمشان چيست؟

ج. زمينه سازى شود تا اطفال ـ هر چند تكليف ندارند ـ به اين كار عادت نكنند و افراد بالغ هم ـ در صورتى كه تضييع حق ديگرى در آن باشد ـ گناه كار هستند.                                        

742. من در امتحان ورودى دانشگاه با تقلب قبول شدم، آيا حقوقى كه در آينده دريافت مى كنم اشكال خواهد داشت؟

ج. حرمت تقلب در امتحان، با حكم حقوق دريافتى در آينده رابطه اى ندارد.

 آیت الله سیستانی: 

آيا تقلب در امتحانات جائز است ؟

پاسخ: تقلب در امتحان جايز نيست .
 
سؤال: اگر مرتکب تقلب شويم وبه واسطه آن دارای مدرکی شويم که در شؤون زندگی ما تاثير دارد تکليف چيست؟